Vragen?

+32 89 62 92 21

Provincie Limburg

Provinciale Secundaire School Bilzen (PSSB) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door de provincie Limburg (de verwerkingsverantwoordelijke), Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) d.d. 27 april 2016.

De provincie Limburg verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en geeft je gegevens niet door aan derden zonder je toestemming, noch worden ze gebruikt voor Direct Marketing doeleinden.

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op de websites en de mobiele websites van de Scholengemeenschap voor het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg.

Onder dit cookiebeleid vallen de websites van volgende scholen en instellingen: SGPSOL, Provinciale Handelsschool Hasselt (PHH), Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (PIKOH), Provinciale School Diepenbeek (PSDIEPENBEEK) , Provinciale Secundaire School Bilzen (PSSB), Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO), Provinciale Technische School Maasmechelen (PTSMM), Provinciaal Instituut Lommel (PROVIL), Provinciaal Instituut Lommel  Individueel onderwijs (PROVI ION) en Provinciale school De Wissel Genk.

 

Toegang tot informatie en rechtzetting

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heb je het recht om inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kunt de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kun je vragen om je persoonsgegevens te wissen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen en/of een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@sgpsol.be.

Je hebt ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt deze rechten uitoefenen

  • via mail naar griffie@limburg.be
  • per brief naar Griffie, Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, B-3500 Hasselt

In beide gevallen vragen we je een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart mee te sturen.

Je hebt ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.

 

Doorgifte aan derden

In het kader van het eGovernment decreet van 18 juli 2008 wisselt de provincie Limburg persoonsgegevens uit met andere overheden. De machtigingen die we hiervoor kregen van de Vlaamse Toezichtscommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kun je onderaan deze pagina raadplegen.

 

Klikgedrag

Op de website van de provincie Limburg worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest bekeken pagina's, bijgehouden. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren en zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van de bezoekers. Ook kunnen dergelijke gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kan de provincie Limburg haar dienstverlening verder optimaliseren.

 

Gebruik van cookies

De provincie Limburg maakt gebruik van "cookies" om de website te beheren en ervoor te zorgen dat hij de juiste functies biedt.

Cookies zijn kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina's. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website.

Om meer te weten te komen over het cookies, kan je naar doorklikken naar ons cookiebeleid.

Wijzigingen

De provincie Limburg behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Door deze website te gebruiken, aanvaard je alle voorwaarden van het privacybeleid zoals bepaald op het moment van gebruik.
Bij elke toegang tot de website van de provincie Limburg, nadat het privacybeleid werd gewijzigd, wordt je geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden.

Extra informatie

Contact School

Provinciale Secundaire School Bilzen, Appelboomgaardstraat 2, 3740 Bilzen
tel. 089 62 92 21
e-mail: info@pssb.be

Contact Scholengemeenschap

De heer Davy Nelissen
tel.: 011 30 58 71
e-mail: info@sgpsol.be

Contact DPO

De heer Bruno Ravyts, Data Protection Officer
tel.: 011 23 71 66
e-mail: DPO@limburg.be

Overzicht machtigingen Vlaamse Toezichtscommissie en privacycommissie

  1. Betreft: mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de diensten Landbouw en de leden van de deputaties van de Vlaamse provincies in het kader van de opmaak van het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), advisering van het gewestelijk RUP, advisering en goedkeuring van het gemeentelijk RUP, behandeling van bouwberoepen en behandeling van milieuvergunningsaanvragen en beroepen en in het kader van het provinciaal landbouwbeleid (VTC49/2014)
  2. Betreft: mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Departement voor Landbouw en Visserij (Departement LV) aan de dienst Water en Domeinen van de provincie Limburg voor de taken van de erosiecoördinator, gewijzigd bij beraadslaging VTC nr.32/2016 van 14 september 2016. (VTC 17/2014)
  3. Betreft: aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens door de entiteiten van de Vlaamse overheid aan het Rekenhof in het kader van zijn auditopdrachten. (VTC36/2014)
  4. Betreft: aanvraag tot machtiging voor het meedelen persoonsgegevens van leerlingen uit de databank secundair onderwijs (DISCIMUS) door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), Afdeling basisonderwijs, DKO en CLB- Scholen en Leerlingen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) in het kader van de uitwisseling van problematische Afwezigheden. (vtc5/2016)
  5. Betreft: aanvraag tot een tweede verlenging van de machtiging VTC/28/2012 voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen en studenten door het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) en het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de provinciale steunpunten sociale planning. (vtc34/2015)
  6. Betreft: aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de diensten Landbouw en de leden van de deputaties van de Vlaamse provincies voor de opmaak van het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), advisering van het gewestelijk RUP, schorsing van het gemeentelijk RUP en in het kader het provinciaal landbouwbeleid. (vtc38/2014)
  7. Machtigingsaanvraag van de Vereniging van Vlaamse Provincies om via elektronische weg de persoonsgegevens te ontvangen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (“AAPD”) en dit met het oog op de toepassing door de Vlaamse provincies van diverse bepalingen in de Vlaamse reglementering. (AF-MA-2018-023)